Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE Handel-Mij Noviol BV / VERENIGING SMEEROLIEONDERNEMINGEN NEDERLAND (‘VSN’)

 

ARTIKEL 1                 Toepasselijkheid

1.1       Deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, aanvaardingen, orderbevestigingen, overeenkomsten en (daaruit) voortvloeiende (rechts)handelingen, al dan niet in elektronische vorm, die betrekking hebben op de verkoop en/of levering van producten en diensten (hierna gezamenlijk: goederen) door het lid van VSN (hierna: Verkoper), aan of met haar wederpartij (hierna: Koper). Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten van aanneming van werk, aangegaan tussen het Verkoper en Koper.

1.2       De Algemene Voorwaarden zijn voorts van toepassing op vervolg- en aanvullende overeenkomsten, waarbij Verkoper en Koper, dan wel hun rechtsopvolger(s), partij zijn.

1.3        Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden in zijn geheel of op bepaalde onderdelen te wijzigen. Wijzigingen gelden slechts indien en voor zover zij schriftelijk tussen Verkoper en Koper zijn overeengekomen en gelden uitsluitend voor de bewuste overeenkomst waarbij de afwijkingen zijn gemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen Verkoper en Koper.

1.4       De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden of bedingen is uitgesloten en wordt van de hand gewezen, behoudens voor zover die algemene voorwaarden of bedingen door Verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.5       Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar de Incoterms, wordt gedoeld op de meest recente uitgave van de Incoterms, zoals uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs, Frankrijk.

1.6       Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig is of zijn, of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort en volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen zullen nieuwe voorwaarden met de Koper worden overeengekomen, waarbij indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) zoveel mogelijk in acht wordt genomen.

1.7       Onder 'schriftelijk' wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief, per telefax of langs elektronische weg.

1.8       Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, dan is de Nederlandse tekst, bij verschillen tussen de Nederlandse tekst en de vertaling, steeds beslissend.

 

ARTIKEL 2                 Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

2.1        Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven door Verkoper, zijn alle door Verkoper gedane aanbiedingen, offertes en adviezen vrijblijvend, ook indien een termijn voor de aanvaarding is genoemd. Verkoper is aldus steeds gerechtigd een vrijblijvend aanbod te herroepen, ook nadat het vrijblijvende aanbod reeds is ontvangen door de Koper.

2.2        Overeenkomsten tussen Verkoper en Koper worden eerst van kracht na schriftelijke orderbevestiging door Verkoper aan het adres van Koper. 

2.3        De overeenkomst wordt steeds onder de opschortende voorwaarde aangegaan, dat uit door de Verkoper ingewonnen informatie en naar Verkopers oordeel, voldoende kredietwaardigheid van de Koper blijkt. Indien betaling middels een letter of credit is overeengekomen, dan komt de overeenkomst pas tot stand na schriftelijke acceptatie door Verkoper van de onherroepelijke letter of credit.

2.4       Indien monsters zijn getoond of verstrekt, worden deze slechts geacht een algemene indruk te geven van het te leveren product. Afbeeldingen, catalogi en tekeningen geven een algemene voorstelling van door verkoper gevoerde artikelen. De in een aanbieding aangegeven maten, gewichten en technische gegevens zijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk gegarandeerd.

2.1       Eventueel gedane mededelingen, c.q. toezeggingen van door Verkoper ingeschakelde tussenpersonen, medewerkers en/of vertegenwoordigers, zijn voor Verkoper niet bindend, behoudens schriftelijke bevestiging door de Verkoper.

2.2       Voor zover Koper, voorafgaand aan ontvangst van de in lid 2 van onderhavig artikel bedoelde orderbevestiging, reeds enige prestatie verricht of voorbereidingen daartoe treft in de kennelijke verwachting dat een overeenkomst tot stand zal komen of kennelijke veronderstelling dat een overeenkomst tot stand is gekomen, doet de Koper dat geheel op eigen risico.

 

ARTIKEL 3                 Prijzen en zekerheid

3.1       Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden de door Verkoper opgegeven prijzen in Euro's (EUR) en exclusief B.T.W., belastingen en andere heffingen.

3.2       Voor zover de Verkoper in verband met de levering van de goederen kosten heeft moeten maken, zoals transportkosten, dan kan de Verkoper deze afzonderlijk aan de Koper in rekening brengen.

3.3       Ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst verstrekte prijzen, zijn gebaseerd op de op dat moment geldende marktprijzen, materiaalprijzen, vrachtkosten, salarissen, wisselkoersen van buitenlandse valuta, sociale lasten, assurantiepremies, heffingen en vervoerskosten. Een verhoging of verlaging in een of meer van de bedoelde kosten na het sluiten van de overeenkomst, maar voor de levering, kan door de Verkoper worden doorberekend aan de Koper. Het doorberekenen van deze prijsverhogende maatregelen geeft de Koper slechts de bevoegdheid om de overeenkomst te beëindigen indien voortzetting van de overeenkomst, gezien de omvang van de prijsverhogende kosten, redelijkerwijs niet van  de koper kan worden gevergd.

3.4       Indien in de overeenkomst overeengekomen prijzen op enigerlei wijze zijn gekoppeld aan een prijsindexcijfer, en het prijsindexcijfer naar beneden gaat, hetgeen tot gevolg heeft dat de prijzen naar beneden toe bijgesteld dienen te worden, dan heeft de Verkoper het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder schadeplichtig jegens Koper te zijn, zoals bedoeld in artikel 10.

3.5       Indien, gedurende de uitvoering van de overeenkomst, naar het redelijke oordeel van de Verkoper de financiële positie van de Koper daartoe aanleiding geeft, is de Koper verplicht om op eerste verzoek van de Verkoper, zekerheid te stellen ter zake de nakoming van zijn contractuele verplichtingen, zulks middels (bijvoorbeeld) een bankgarantie, letter of credit, danwel vooruitbetaling. Indien de Koper nalaat de verzochte zekerheid te stellen, dan is de Verkoper gerechtigd om naar zijn oordeel (i) de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten, dan wel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen conform artikel 10. Verkoper is in beide gevallen op generlei schadeplichtig jegens Koper.

 

ARTIKEL 4                 Betaling

4.1       Koper dient, ter zake de aangegane verkopen, steeds te betalen binnen de overeengekomen betalingstermijn, zulks middels overboeking op het door Verkoper aangegeven bankrekening. Het moment van bijschrijving op de rekening van Verkoper is bepalend voor het tijdstip van betaling. De Verkoper is, in aanvulling hierop, bevoegd om te allen tijde bevoegd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te bedingen van de Koper.

4.2       Indien en voor zover (enig deel van) het verschuldigde factuurbedrag niet binnen de overeengekomen betalingstermijn door Verkoper is ontvangen, dan verkeert Koper van rechtswege in verzuim, zoals bedoeld in art. 6:83 sub a BW, en is Verkoper, onverminderd zijn recht nakoming te vorderen, gerechtigd om:

a)     aan de Koper met ingang van die datum contractuele rente over (dat deel van) het verschuldigde in rekening te brengen, bij de berekening waarvan een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een hele maand. De contractuele rente staat gelijk aan de geldende wettelijke rente voor handelstransacties, vermeerderd met een opslag van 1%; en

b)     de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van alle met de Koper gesloten overeenkomsten op te schorten.

4.3        Indien Koper in verzuim verkeert , zoals bedoeld in artikel 4.2, dan heeft Verkoper het recht om, alvorens tot (verdere) levering, zoals bedoeld in artikel 5, over te gaan, genoegzame zekerheid van koper te vorderen, zoals bedoeld in artikel 3.5 Mocht de verzochte zekerheidsstelling niet binnen een daartoe gestelde termijn zijn verstrekt, dan heeft Verkoper het recht om de overeenkomst te beëindigen, zoals bedoeld in artikel 10.

4.4        De bevoegdheid van Verkoper tot beëindiging conform artikel 10 bestaat bovendien, indien de Koper die in verzuim verkeert conform artikel 4.2, ook na een schriftelijke of elektronische aanmaning, verzuimt om binnen de hem gestelde nadere termijn het verschuldigde volledig te voldoen.

4.5        De Verkoper kan alle daadwerkelijk gemaakte en te maken kosten die hij in of buiten rechte tot behoud van zijn rechten tegenover de Koper moet maken (daaronder begrepen de kosten van een eventuele faillissementsaanvrage), aan de koper in rekening brengen. De door koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van euro 500,00 (exclusief BTW).

4.6        Een betaling van de Koper wordt eerst geboekt ten laste van eventueel verschuldigde rente, daarna ten laste van de kosten die Verkoper in verband met het tekortschieten van de Koper onder de overeenkomst, heeft moeten maken, zoals bedoeld in artikel 4.4, en pas daarna ten laste van de verschuldigde (koop)prijs.

4.7        Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Koper niet toegestaan op een betaling enige korting, aftrek of verrekening toe te passen.

4.8        Ingeval koper niet op tijd betaalt, in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling is aangevraagd en/of is verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn onderneming overgaat, danwel indien conservatoir of executoriaal beslag op diens goederen of een gedeelte daarvan wordt gelegd, wordt de gehele koopprijs direct opeisbaar.

 

ARTIKEL 5                 Levering

5.1        Levering van goederen door Verkoper aan Koper geschiedt conform de Incoterms Ex Works (af fabriek), tenzij Verkoper en Koper uitdrukkelijk, schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5.2       De levering Ex Works geschiedt vanaf een door de verkoper aan te wijzen plaats in Nederland. De goederen worden aldus op voornoemde plaats ter beschikking gesteld door Verkoper aan Koper. Vanaf inontvangstname van de goederen draagt koper alle kosten en risico’s ter zake de in ontvangst genomen goederen, ook indien de eigendom van de goederen op dat moment nog niet is overgegaan op de koper.

5.3        Het inladen en vervoer van de goederen vindt geheel voor rekening en risico van Koper plaats. Een clausule op een vrachtbrief of andersoortig document, inhoudende dat vervoersschades voor rekening en risico komen van Verkoper, maakt dit niet anders. Hierbij wordt opgemerkt dat Koper steeds de vervoersovereenkomst met de vervoerder sluit en dat Koper de Verkoper steeds vrijwaart voor alle aanspraken van derden, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot eventuele aanspraken van de door Koper ingeschakelde vervoerder.

5.4        Koper dient te allen tijde diens medewerking aan de feitelijke afleveringshandeling te verlenen. In geval van levering op afroep is koper verplicht de goederen binnen de daartoe gestelde termijn af te roepen en bij gebreke van een vooraf overeengekomen termijn in ieder geval uiterlijk binnen 6 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst, dan wel binnen de termijn als gesteld in een schriftelijke sommatie van de verkoper.

5.5        Bij gebreke van afname binnen de in artikel 5.4 gestelde termijn, komt Koper van rechtswege in verzuim te verkeren. Onverminderd dit verzuim, komen de goederen voor rekening en risico van Koper vanaf de dag dat de hiervoor bedoelde termijn is verstreken. De kosten en schade die voor Verkoper het gevolg zijn van het verzuim van Koper, zoals die van opslag, bewaring en verzekering, komen volledig voor rekening van Koper. Verkoper is ingeval van verzuim voorts gerechtigd om de overeenkomst per direct en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zulks onverkort het recht van Verkoper om, al dan niet in rechte, aanvullende schadevergoeding te vordering in verband met het verzuim van Koper.

5.6        Verkoper is bevoegd veranderingen in de specificaties van de te leveren zaken aan te brengen voor zover dat geen afbreuk doet aan de overeengekomen prestaties en kwaliteit. Indien het geleverde in aantallen, hoeveelheid, maten en gewichten minder dan 10% afwijkt van wat is overeengekomen, zal de koper desondanks gehouden zijn het geleverde te accepteren. In dat geval heeft de koper geen recht op levering of terugzending van de verschillen tussen het geleverde en wat is overeengekomen.

5.7        Een bij aflevering verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid en hoedanigheid der goederen juist weer te geven, tenzij de Koper eventuele bezwaren daartegen terstond bij aflevering schriftelijk meldt aan de Verkoper. Ook ingeval Koper tijdig melding doet aan Verkoper, wordt de betalingsverplichting van Koper niet opgeschort.

5.8        Door Verkoper opgegeven levertijden gelden altijd als te zijn gedaan bij benadering en kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Verkoper is niet eerder in verzuim ten aanzien van de levertijd dan nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld door Koper, deze hem hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en Verkoper hieraan geen gevolg heeft gegeven. Verkoper zal steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen. Alleen bij excessieve overschrijding (meer dan 12 weken) van de overeengekomen levertijd heeft Koper het recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht, zoals bedoeld in artikel 7. De koper heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete of schadevergoeding.

5.9        Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet tijdige levering, indien en voor zover deze niet tijdige levering te wijten is aan omstandigheden, die niet voor rekening en risico van verkoper komen, waaronder begrepen niet (tijdige) nakoming door verkopers.

5.10      De overeengekomen leveringstermijn vangt aan op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.2 en voorts de eventueel overeengekomen vooruitbetaling door verkoper is ontvangen dan wel een andere betalingszekerheid door verkoper is geaccepteerd. Indien partijen geen levertijd zijn overeengekomen, dan dient de Koper de Verkoper schriftelijk een termijn te vergunnen van minimaal 1 maand om alsnog te presteren, alvorens er sprake kan zijn van overschrijding van de levertijd.

5.11      Voor verpakkingsmateriaal zoals kisten, kratten, dozen, flessen, fusten, (pool) pallets e.d. welke niet bestemd zijn voor eenmalig gebruik, kan de verkoper statiegeld/rouleringskosten in rekening brengen aan de koper, welke tezamen met de betaling van de geleverde goederen dient te worden voldaan. Bij terugname, mits de verpakking nog in goede/onbeschadigde staat verkeert - zulks uitsluitend ter beoordeling van de verkoper -, wordt het in rekening gebrachte statiegeld met de koper verrekend. De koper dient de (retour) verpakking zo spoedig mogelijk aan de verkoper te retourneren, doch in ieder geval binnen 3 maanden na de dag van levering. Bij gebreke van tijdige retournering van verpakkingsmateriaal behoeft de verkoper dit materiaal niet meer retour te nemen en heeft de koper geen recht meer op verrekening. Deze retournering vindt plaats voor rekening en risico van de koper. Onder rembours aan de verkoper retour gezonden verpakking kan door de verkoper worden geweigerd. Alle daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de koper.

5.12      De wijze van emballage wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de koper aan de verkoper zijn gegeven, door de verkoper bepaald als goed huisvader, zonder dat hij ten aanzien van de keuze van de emballage enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat hij verplicht is de emballage terug te nemen. Het bepaalde in dit artikellid is van overeenkomstige toepassing indien de verkoper tengevolge van overmacht niet in staat is te leveren in de overeengekomen emballage.

5.13      Indien de levering als een 0% BTW belaste intracommunautaire transactie (in de zin van art. 28 quater sub A. van EEG richtlijn 91/680 van de Europese Raad) wordt aangemerkt, dient de Koper, indien Koper het vervoer regelt, aan Verkoper tijdig voor het moment voor levering schriftelijk te bevestigen, welk BTW-nummer Koper voor iedere transactie afzonderlijk gebruikt en naar welke andere EU-lidstaat het product door en namens Koper wordt vervoerd. Indien Koper verzuimt tijdig de benodigde informatie aan te leveren, dan zal Verkoper 0% BTW berekenen. Koper overhandigt desgevraagd aan verkoper zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen, documenten waaruit blijkt, dat het product daadwerkelijk onder het betreffende BTW-nummer naar de aangegeven EU-lidstaat is vervoerd.

5.14      Koper is aansprakelijk voor de door Verkoper af te dragen BTW, verhogingen, interesten en boetes, indien de in voorgaand artikellid bedoelde documenten niet tijdig door verkoper worden ontvangen en/of genoemde documenten naar het oordeel van de fiscale autoriteiten niet correct of voldoende bewijs vormen om 0% BTW te rechtvaardigen.

5.15      Bij het afhalen, inladen en afleveren van (klein-) bulk is de Koper zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de te vullen container, tankwagen of opslagtank. Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van nog in de container, tankwagen of opslagtank aanwezige verontreinigingen.

5.16      Verkoper heeft het recht levering in een door de koper aangewezen ruimte (de ontvangstapparatuur daaronder begrepen), die niet voldoet aan de door verkoper te stellen eisen van veiligheid en reinheid, te weigeren en de hierdoor ontstane schade aan koper in rekening te brengen. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door ontvangst in een ondeugdelijke ruimte. Koper vrijwaart verkoper tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

 

ARTIKEL 6                 Aansprakelijkheid

6.1        Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze Algemene Voorwaarden geldt dat Verkoper, behoudens het geval dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk is voor eventueel bij Koper ontstane gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade of milieuschade, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. De koper vrijwaart verkoper zodoende tegen iedere claim van derden.

6.2        Mocht de Verkoper, ondanks voorgaand artikellid, toch aansprakelijk worden gehouden jegens Koper, dan zal de verplichting tot schadevergoeding nooit hoger zijn dan de netto factuurwaarde van het geleverde, althans het deel daarvan waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt.

6.3       Indien zich een gebeurtenis voordoet waaruit voor de Koper schade voortvloeit of naar redelijke verwachting zal voortvloeien waarvoor de verkoper aansprakelijk is, dan dient de Koper met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen drie weken na die gebeurtenis, de Verkoper van die gebeurtenis schriftelijk en/of elektronisch in kennis te stellen.

6.4       Laat de Koper de tijdige kennisgeving, zoals bedoeld in voorgaand artikellid, na, dan vervalt zijn/haar recht op schadevergoeding uit de betreffende gebeurtenis, tenzij de Koper redelijkerwijze niet binnen de hierboven genoemde termijn van drie weken kennis heeft kunnen nemen van de gebeurtenis. In dat geval begint de termijn van drie weken te lopen vanaf het moment dat de Koper redelijkerwijze kennis kon hebben van de gebeurtenis.

6.5       Alle vorderingen tot vergoeding van schade van de Koper vervallen twaalf maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, behoudens voor zover het schade betreft die tijdig aan de Verkoper is gemeld, zoals hiervoor aangegeven.

6.6       In alle gevallen waarin de Verkoper een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) en onderaannemer(s) van Verkoper eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) en/of onderaannemer(s) bedongen.

 

ARTIKEL 7                 Overmacht

7.1        Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, waaronder in elk geval zijn begrepen staking, brand, het vergaan van goederen tijdens transport, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij de verscheping of het transport, uit- en invoerverboden, onvoldoende toevoer van grondstoffen en verpakkingsmateriaal, natuurlijke rampen, oorlog, mobilisatie en transport-, uitvoer-, of invoerbelemmeringen.

7.2        In geval van overmacht heeft Verkoper het recht om, te zijner keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan het moment dat een einde is gekomen aan de overmachtsituatie of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding. Voor de voorafgaand aan de situatie der overmacht geleverde goederen, dient Koper onverkort aan Verkoper te betalen.

 

ARTIKEL 8                 Eigendomsvoorbehoud

8.1        Alle door de Verkoper geleverde goederen blijven het volledig eigendom van de Verkoper tot het moment van volledige betaling door Koper van al hetgeen hij aan de Verkoper is verschuldigd, zulks met inbegrip van renten, boete(n) en kosten, alsmede van alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van Kopers verplichtingen. Niettemin zijn alle risico's met betrekking tot het geleverde, vanaf het tijdstip van levering, voor de koper.

8.2        Koper is voorafgaand aan de in artikel 8.1 bedoelde volledige betaling niet bevoegd de aan hem geleverde goederen aan derden te verpanden, enig ander zekerheidsrecht te verschaffen of de eigendom daarvan over te dragen, anders dan in het kader van zijn normale bedrijf of overeenkomstig de normale bestemming van het geleverde. Het is Koper niet toegestaan de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door koper surseance van betaling is gevraagd of de Koper in staat van faillissement is verklaard. Bij overtreding van het voorgaande, zullen alle gelden die Koper verschuldigd is aan Verkoper, terstond opeisbaar zijn.

8.3        De geleverde goederen kunnen, zolang geen volledige betaling heeft plaatsgehad, te allen tijde door verkoper worden teruggenomen, terwijl koper alsdan verplicht zal zijn deze goederen terstond op eerste verzoek voor rekening en risico van Koper aan Verkoper te retourneren.

8.4        Koper dient de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, afgescheiden van de overige goederen en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Verkoper op te slaan, dit om in staat te zijn de goederen van verkoper te blijven onderscheiden.

8.5        De Koper is gehouden om de Verkoper onverwijld op de hoogte te stellen van: (i) betalingsmoeilijkheden; (ii) een dreigende surséance van betaling of een aanvraag daartoe; en (iii) een dreigend faillissement of een aanvraag daartoe. De directie van Koper zal instaan voor het nakomen van de verplichtingen van de koper conform dit artikel.

8.6        Indien Koper (of diens rechtsopvolger) op enige wijze niet voldoet aan één of meer van haar verplichtingen conform dit artikel, dan is Koper (of diens rechtsopvolger) per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd aan Verkoper van euro [50.000] en voor iedere dag, of gedeelte daarvan, dat de Koper (of diens rechtsopvolger) hier niet aan voldoet, een aanvullende boete van euro [5.000], zulks onverkort het recht van de Verkoper om daarnaast, al dan niet in rechte, aanvullende schadevergoeding te vorderen in verband met het verzuim van Koper.

 

ARTIKEL 9                 Intellectueel eigendom

9.1        Alle (gebruiks)rechten van intellectuele eigendom op de goederen en op de door Verkoper verschafte informatie met betrekking tot de goederen, in welke vorm dan ook, berusten uitsluitend bij Verkoper.

9.2        Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, heeft Koper geen gebruiksrecht of licentie hiertoe verkregen. Koper is niet gerechtigd om de informatie, zoals bedoeld in artikel 9.1, aan derden ter beschikking te stellen, zonder voorafgaande toestemming door Verkoper.

9.3        Het is koper niet toegestaan om geleverde goederen geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een andere merknaam te voorzien, of het betreffende merk op andere wijze te gebruiken, dan wel in eigen naam te registreren. Het bepaalde in dit artikel, blijft ook van kracht n beëindiging van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 10               Beëindiging

10.1     De Verkoper is gerechtigd alle met Koper gesloten overeenkomsten met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke en/of elektronische verklaring aan de Koper te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding jegens Koper gehouden te zijn en onverminderd het recht van Verkoper om schadevergoeding van Koper te vorderen, indien:

(I)      de Koper één of meer van haar contractuele verplichtingen (daaronder begrepen, doch niet beperkt tot de gevallen zoals omschreven in de artikelen 4.3, 4.4 en 5.4 van deze Algemene Voorwaarden) niet, of niet tijdig, nakomt;

(II)     de Koper surséance van betaling heeft aangevraagd danwel dat de Koper surséance van betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe wordt ingediend;

(III)    de onderneming van de Koper al of niet gedeeltelijk wordt beëindigd of overgedragen;

(IV)   conservatoir of executoriaal beslag ten laste van de Koper wordt gelegd, tenzij de Koper binnen acht (8) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de Verkoper naar het redelijk oordeel van de Verkoper passende zekerheid heeft gegeven voor al hetgeen Koper aan de Verkoper verschuldigd is en zal worden;

(V)    zich enig andere omstandigheid voordoet, die bij Verkoper de redelijke twijfel kan doen rijzen omtrent de nakoming door de Koper van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

10.2     In de gevallen genoemd in artikel 10.1 is het door de Koper aan de Verkoper verschuldigde, eventuele rente en schadevergoeding daaronder begrepen, terstond volledig opeisbaar.

 

ARTIKEL 11               Gebreken

11.1     Koper is terstond na levering verplicht tot een zorgvuldige controle van de goederen op deugdelijkheid en volledigheid.

11.2      Het recht op vermindering van de koopprijs, vergoeding van de schade en/of beëindiging van de overeenkomst vervalt, indien Koper niet terstond bij aflevering, doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na levering, zijn klachten, voortvloeiend uit de controle zoals bedoeld in artikel 11.1, schriftelijk aan Verkoper kenbaar heeft gemaakt, danwel, indien sprake is van gebreken die bij de controle,  zoals bedoeld in voorgaand artikellid, redelijkerwijs niet konden worden geconstateerd, direct, doch uiterlijk binnen acht (8) dagen, na ontdekking, kenbaar heeft gemaakt.

11.3      Reclamaties als bedoeld in het vorige artikellid, zijn slechts mogelijk voor zover de Koper het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, of op andere wijze daarover heeft beschikt. Ingeval van levering van partijgoederen, dan wel tweede handsgoederen of soortgelijke goederen, is ieder recht van reclame uitgesloten. Voor deze goederen geldt, dat deze voetstoots, in de staat waarin ze zich bevinden en voor eigen bate en schade, worden gekocht door Koper.

11.4      Bij een gegronde en tijdig ingestelde reclamatie, zal Verkoper te zijner keuze, hetzij tot creditering overgaan, hetzij voor herstel zorg dragen, hetzij de geleverde goederen vervangen tegen teruglevering van de oorspronkelijk geleverde goederen. Koper dient, op straffe van verval van ieder recht op schadevergoeding, aan Verkoper steeds de redelijke mogelijkheid te bieden om voor herstel, danwel vervanging van de goederen zorg te dragen.

11.5      Reclamaties geven de Koper nimmer het recht om diens betalingsverplichtingen (tijdelijk) op te schorten.

 

ARTIKEL 12               Annulering

12.1     Annulering van een opdracht door Koper is uitgesloten.

12.2     Indien Koper, in strijd met artikel 12.1, een opdracht desalniettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, dan is Koper annuleringskosten verschuldigd, zijnde minimaal 30% van de hoofdsom (exclusief BTW), zulks onverminderd het recht van Verkoper om (in rechte) schadevergoeding te vorderen, wegens onder meer winstderving.

 

ARTIKEL 13               Geschillen en toepasselijk recht

13.1     Op alle aanbiedingen, tussen Verkoper en Koper tot stand gekomen, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

13.2     De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3     Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten, dan wel daaruit voortspruitende overeenkomsten, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter, binnen wiens ressort Verkoper is gevestigd, zulks onverminderd de bevoegdheid van Verkoper om het geschil desgewenst voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

13.4     De bepalingen van artikel 13.2 laten onverlet de rechten van Verkoper om een uitspraak te verkrijgen door middel van arbitrage door de Internationale Kamer van Koophandel, zulks overeenkomstig het Arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel, door een of meerdere arbiters. De plaats van arbitrage is Utrecht, Nederland. De arbitrageprocedure wordt gevoerd in de Engelse taal.

 

 

 


Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn op 1 februari 2013 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 40408477.